Tema:  DIT ROER HIER BINNE                                     Reeks: WONDERTEKENS

Teks:  Johannes 5:1-20 (NAV)                                              Aand –  7 April  2019

 

“Van die begin af was Hy daar. Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak. Hy is die Woord, die Lewe. Die Lewe het gekom; ons het Hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die Ewige Lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan júlle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is dié met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus.” 1 Johannes 1:1-3 (NAV)

 

JY MOET DIT BELEEF

“Hierna was daar weer ‘n fees van die Jode, en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die Skaappoort in Jerusalem was daar ‘n bad met die Hebreeuse naam Betesda. Dit het vyf pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het: blindes, kreupeles en lammes.” Johannes 5:1-3 (NAV)

 

“Onder hulle was daar ‘n sekere man wat al ag en dertig jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra Hy vir hom: “Wil jy gesond word?” Johannes 5:5-6 (NAV)

 

WIL JY GESOND WORD?

 

“Die sieke het Hom geantwoord: “Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie; en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in.” Johannes 5:7 (NAV)

 

“Jesus sê toe vir hom: “Staan op, tel jou goed op en loop.” Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was ‘n sabbatdag.” Johannes 5:8-9 (NAV)

 

DERDE TEKEN –  ROER  BINNEKANT

 

““Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie.” Eksodus 20:8-10 (NAV)

 

“Die Jode sê toe vir die man wat genees is: “Dit is ‘n sabbatdag; jy mag nie jou goed dra nie.” Maar hy antwoord hulle: “Die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê: Tel jou goed op en loop.” Hulle vra hom toe: “Wie is die man wat vir jou gesê het: Tel jou goed op en loop?” Johannes 5:10-12 (NAV)

 

“Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom: “Kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie.””

Johannes 5:14 (NAV)

 

“Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek omdat Hy dit op ‘n sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het Hom teen hulle verweer: “My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.” Johannes 5:16-17 (NAV)

 

 

Toe het Hy Hom verweer en vir hulle gesê: “Dít verseker Ek julle: Die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat Hy die Vader sien doen; wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Die Vader het die Seun lief en wys Hom alles wat Hy doen; en Hy sal Hom nog groter dade as hierdie wys, sodat julle verbaas sal staan.” Johannes 5:19-20 (NAV)

 

IS JOU SIENING IN DIE PAD VAN GENESING?

“Julle ondersoek die Skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry. En dit is juis die Skrif wat oor My getuig. Tog wil julle nie na My toe kom sodat julle die lewe kan kry nie.” Johannes 5:39-40 (NAV)