Tema: WANNEER “TE VEEL” GEBEUR

Teks: 1 Korintiërs 10:13 (NAV)

AAND – 11 November 2018

IS DIT REGTIG WAT IN BYBEL STAAN?
“Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly!” Filippense 4:4 (NAV)
“Geen versoeking wat meer is as wat ‘n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God
is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking
kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.” 1 Korintiërs 10:13 (NAV)

 

MEER AS WAT EK KAN HANTEER
“As gevolg van u toorn is my hele liggaam beseer; as gevolg van my sonde is elke been
gebreek. My oortredings het my oorweldig soos ’n las wat vir my te swaar is.” Psalms 38:4-5 (NLV)
Ek is uitgeput en heeltemal platgeslaan. Ek kreun met ’n versugting uit ’n gebroke hart.” Psalms 38: 9 (NLV)
“Daarop neem Hy Petrus en Jakobus en Johannes saam met Hom. Toe pak ’n
geweldige ontsteltenis en benoudheid Hom en Hy sê vir hulle: “Ek is benoud tot
sterwens toe! Bly hier en waak!” Hy het toe ’n entjie verder gegaan en op die grond
neergeval en gebid dat, as dit moontlik was, die verskriklike uur wat aan die kom was,
by Hom sou verbygaan.” Markus 14:33-35 (NLV)

 

WANNEER “TE VEEL” GEBEUR
“Hy het gesê: “In my groot nood het ek die Here aangeroep en Hy het my geantwoord.
Ek het uit die doderyk geroep en U het my gehoor! “Toe ek alle hoop verloor het, het ek
weer aan die Here gedink. In u heilige tempel het U my gebed gehoor.” Jona 2: 2 & 7 (NLV)
“Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom in opregtheid aanroep.” Psalms 145:18 (NAV)
“Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking
wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag
van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings,
ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek
sterk.” 2 Korintiërs 12:9-10 (NAV)

 

GENOEG HOOP
“Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te
bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word
nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy
pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat
meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.” Romeine 8:26- 28 (NAV)
“Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan
teen ons wees? Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons
almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk
nie?” Romeine 8:31-32 (NAV)