Tema:  OORWELDIG!                                                 

Teks:   1 Korintiërs 2:2-4 (NAV)                                              Oggend – 19 Mei 2019

 

 

EK HET JOU LIEF MAAR….

 

“Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons wat ons toevlug tot Hom geneem het, ‘n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as ‘n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is. Daar het Jesus, ons Voorloper, ter wille van ons ingegaan, en Hy is vir ewig Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek.” Hebreërs 6:18-20 (NAV)

 

GESTEELDE HOOP

 

Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. 1 Petrus 5: 8 (NAV)

 

OORWELDIG DEUR DIE AANVAL

 

“Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: “Here, red my!” Matteus 14:30 (NAV)

 

“Dié wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat Hom wat liefde aan hulle betoon.” Jona 2:8 (NAV)

 

“Net toe Hy ‘n sekere dorpie wou binnegaan, kom tien melaatse mans Hom tegemoet, maar hulle bly op ‘n afstand staan en roep hard: “Jesus, Here, ontferm U oor ons!” Toe Hy hulle sien, sê Hy: “Gaan wys julle vir die priesters.” Op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys.” Lukas 17:12-15 (NAV)

 

WAT MOET EK DOEN?

 

Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die tyd wat Hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle. Wees nugter, wees wakker! 1 Petrus 5: 6 – 7 (NAV)

 

Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. En moenie vergeet nie: dwarsdeur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. 1 Petrus 5: 9 (NAV)

 

OORWELDIG DEUR ENIGSTE LEWENDE HOOP

 

Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: “Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?” Matteus 14:30-31 (NAV)

 

God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle ‘n kort tydjie gely het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan Hom behoort die krag tot in ewigheid! Amen.” 1 Petrus 5:10 -11 (NAV)

 

“Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering, het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees.” 1 Korintiërs 2:2-4 (NAV)