Tema: “ONS GAAN DORP TOE”

Teks: Lukas 19:1-10 (NAV)

Oggend – 11 November 2018

 

“GAAN DORP TOE”
“Jesus het in Jerigo gekom en was op pad deur die stad. Daar was ‘n man met die
naam Saggeus, die hooftollenaar, ‘n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien,
maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en
klim in ‘n wildevyeboom om Jesus te kan sien, want Hy sou daar verbygaan. Lukas 19:1-4 (NAV)

“All have sinned and fall short of God’s glory, but all are treated as righteous freely by
his grace because of a ransom that was paid by Christ Jesus.” Romans 3:23-24
“Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word,
sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die
verlossing deur Jesus Christus.” Romeine 3:23-24 (NAV)

 

VERANDERING
Toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sê vir hom: “Saggeus, kom gou af, want Ek
moet vandag in jou huis tuis gaan.” Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap
ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê: “Hy gaan by ‘n
sondige man tuis!” Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê: “Here, ek gaan
die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het,
gee ek dit vierdubbel terug.” Lukas 19:5-9 (NAV)
Daarop sê Jesus: “Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom; ook hierdie man is
‘n kind van Abraham. Die Seun van die mens het immers gekom om te soek en te red
wat verlore is.” Lukas 19:5-10 (NAV)

 

GAAN MAAK ‘N VERSKIL
“Later het Jesus aan die elftal self verskyn terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle
verwyt oor hulle ongeloof en hardheid van hart omdat hulle dié wat Hom ná sy
opstanding gesien het, nie geglo het nie. Hy het vir hulle gesê: “Gaan uit, die hele
wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom
het en gedoop is, sal gered word; wie nie glo nie, sal veroordeel word. Die volgende
wondertekens sal voorkom by dié wat glo: in my Naam sal hulle bose geeste uitdrywe;
in ander tale sal hulle praat; met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets
drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie; hulle sal siekes die hande
oplê, en dié sal gesond word.” Markus 16:14-18 (NAV)
“Julle moet soos ’n lig in hierdie pikdonker wêreld skyn. Ander mense moet uit julle
woorde en dade sien dat julle God van harte dien. Dan sal hulle sê dat God regtig ’n
groot en goeie God is. So word julle hemelse Vader se Naam regtig grootgemaak.”
Matteus 5:16 (Die Boodskap)

 

SAAM MET JESUS
Hulle het toe die evangelie oral gaan verkondig, en die Here het met hulle
saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg
het.” Markus 16: 20 (NAV)