Tema: “PAPPA, KYK!”                                               Reeks: MY STAMBOOM

Teks: Romeine 8:34 (NAV)                                         Aand – 9 Junie 2019

 

“PAPPA, KYK VIR MY!”

“Sy het weer ‘n kind gekry, Abel, ‘n broer vir Kain. Abel was ‘n veeboer en Kain ‘n saaiboer.” Genesis 4:2 (NAV)

 

“Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain vir Abel oorweldig en hom doodgemaak. Toe vra die Here vir Kain: “Waar is jou broer Abel?” en Kain antwoord: “Ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas?” Genesis 4:8-9 (NAV)

DAAR IS ‘N “GAP”

“Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. Elia sal vaders en kinders met mekaar versoen sodat Ek nie hoef te kom en die land heeltemal vernietig nie.” Maleagi 4:5-6 (NAV)

 

““En jy, kindjie, ‘n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word, want jy sal voor die Here uit gaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel: verlossing deur vergifnis van hulle sondes, danksy die genadige ontferming van ons God. Soos die môreson sal Hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal,” Lukas 1:76-78 AFR83

 

WAT HET DIT MET MY TE DOEN?

“Van twaalfuur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot drie-uur geduur. Teen drie-uur het Jesus hard uitgeroep: “Eli, Eli, lemá sabagtani?” Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?” Matteus 27:45-46 (NAV)

 

God self het gesê: “Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie.” Hebreërs 13:5 (NAV)

JESUS VUL DIE “GAP”

“Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.” Romeine 8:34 (NAV)

 

“So, what do you think? With God on our side like this, how can we lose? If God didn’t hesitate to put everything on the line for us, embracing our condition and exposing himself to the worst by sending his own Son, is there anything else he wouldn’t gladly and freely do for us? And who would dare tangle with God by messing with one of God’s chosen? Who would dare even to point a finger? The One who died for us—who was raised to life for us!—is in the presence of God at this very moment sticking up for us. Do you think anyone is going to be able to drive a wedge between us and Christ’s love for us? There is no way! Romans 8 : 34 (The Message)