PREEKNOTAS – 16 DESEMBER 2018

KRUISPAAIE
Geskiedenis is ‘n kragtige Leermeester:
Genesis 10:6 En die seuns van Gam was: Kus en Misraim en Put en Kanaän.
Genesis 10:8 Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om ‘n geweldenaar op aarde te wees. )

 

 

En so ontplooi dit verder:
1Konings 10:8 Gelukkig is u manne, gelukkig hierdie dienaars van u wat gedurig voor u staan, wat u wysheid hoor.
1Konings 10:9 Geloofd sy die HERE u God wat behae in u gehad het om u op die troon van Israel te
laat sit! Omdat die HERE Israel vir ewig liefhet, het HY u as koning aangestel om reg en geregtigheid te doen.

 

 

Selfs in Jesus se tyd:
Handelinge 1:8 “… maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal My
getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van dieaarde.”

 

 

Die opdrag gaan uit:
Handelinge 8:26 En ‘n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê: Staan op en gaan na die
suide op die pad wat afloop van Jerusalem na Gasa. Dit is ‘n eensame pad.

 

 

Ons kry ook die opdrag:
Matteus 22:9 Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof.
Matteus 28:19 “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die
Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
Matteus 28:20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.”