Tema: GEEN PRETENSIE, GEEN BEHEER Reeks: Kersfees

Teks: 1 Johannes 5:19-21 (NAV)

Oggend – 2 Desember 2018

 

DIE LIEDJIES WAT ONS SING
Away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus lay down His sweet head
“Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle ‘n goeie
tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die
stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!” Lukas 2:10-11 (NAV)

WAT BETEKEN “HERE” VIR ONS?
“Watter sin het dit dat julle My aanspreek met ‘Here, Here!’ en nie doen wat Ek sê nie?
Elkeen wat na My toe kom en na my woorde luister en doen wat Ek sê – Ek sal vir
julle verduidelik soos wie hy is” Lukas 6:46-47 (NAV)

GEDEELTELIKE KERSFEES/ VOLGELING
“Sê vir die Israeliete: Die feeste wat julle tot my eer moet vier, moet gewyde
byeenkomste wees. Die volgende is my feeste: “Ses dae moet julle werk, maar die
sewende dag is ‘n rusdag, ‘n sabbat waarop julle ‘n gewyde byeenkoms moet hou.
Dan mag julle geen werk doen nie. Julle moet die sabbat aan die Here wy, waar julle
ook al woon.” Levitikus 23:2-3 (NAV)
“Niemand van ons leef tog vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. As ons
lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here.
Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hiervoor het Christus
ook gesterf en weer lewend geword: om Here te wees van die dooies en die
lewendes.” Romeine 14:7-9 (NAV)

ALLES IN!
“Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. Ken Hom in
alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop. Vereer die Here met offerandes
uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes, dan sal jou skure oorvol wees en jou
parskuipe oorloop van die wyn.” Spreuke 3:5-6, 9-10 (NAV)
“Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie,
maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag
vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose
geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’ Dan sal Ek openlik vir
hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat die wet van God
oortree.” Matteus 7:21-23 (NAV)
“Die Here het toe vir Moses gesê: “Praat met die Israeliete en sê vir hulle: As een van
julle of julle nakomelinge deur ‘n lyk onrein is, of op ‘n ver reis is, mag hy nogtans die
paasfees vir die Here vier. Hulle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly
nie en hulle mag ook geen been van die lam breek nie. Hulle moet die paasfees
stiptelik volgens al sy voorskrifte vier.” Numeri 9:9-10, 12 (NAV)

 

2

“Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en
smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle
verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”
Filippense 4:6-7 (NAV)

JY WEET DIT REEDS
“Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die
duiwel is. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het
om die ware God te ken; en ons is in die ware God, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is
die ware God en die ewige lewe. Liewe kinders, bly dus weg van die afgode af.” 1
Johannes 5:19-21 (NAV)