Tema: NET EEN?                                                                                 Reeks: KEN HOM

Teks:  Genesis 12:2-3 (NAV)                                                     Oggend –  31 Maart 2019

 

 

“Ek sal jou ‘n groot nasie maak, Ek sal jou seën en jou ‘n man van groot betekenis maak, en jy moet tot ‘n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees.” Genesis 12:2-3 (NAV)

 

VERLAAG ONS VERWAGTINGE / STANDAARDE

 

“NÁ hierdie dinge het die woord van die Here tot Abram gekom in ‘n gesig en gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ‘n skild en jou loon is baie groot.” Génesis 15:1 (OAV)

 

ONS DINK NET NOG EEN…

 

“En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.” Génesis 1:28 (OAV)

 

“Die ander saad het in goeie grond geval en ‘n oes gelewer, party honderdvoudig, ander sestigvoudig en ander dertigvoudig.” Matteus 13:8 (NAV)

 

“Hierna het die woord van die Here in ‘n gesig tot Abram gekom: “Moenie bang wees nie, Abram, Ek beskerm jou! Jou beloning sal baie groot wees.” Toe sê Abram: “Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf, en Eliëser die man uit Damaskus sal my besittings kry.” Abram het verder gesê: “U het nie vir my ‘n nageslag gegee nie. ‘n Slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees.” Genesis 15:1-3 (NAV)

 

GOD IS EN BEPLAN OORVLOED

 

“Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.” Jesaja 55:8-9 (OAV)

 

“Omdat julle geloof te klein is,” sê Hy vir hulle. “Dit verseker Ek julle: As julle maar geloof het so groot soos ‘n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê: ‘Gaan staan daar anderkant!’ en hy sal gaan. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie.” Matteus 17:20 (NAV)

 

“Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed.” Johannes 10:10 (NAV)

 

“Toe het die Here vir Abram buitentoe laat gaan en vir hom gesê: “Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan.” Verder sê die Here vir hom: “So baie sal jou nageslag wees.” Genesis 15:5 (NAV)

 

“Toe sê Jesus vir haar: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?” Johannes 11:25-26 (NAV)

 

BESEF JY WAT GOD KAN DOEN MET NET EEN?

 

“Julle is almal God se kinders deurdat julle in Christus Jesus glo. Almal wat deur die doop met Christus één geword het, se lewe word nou heeltemal deur Christus bepaal. Nou is daar nie langer sprake van Jood of Griek, slaaf of vryman, man of vrou nie; julle is tog almal één in Christus Jesus. Verder, omdat julle aan Christus behoort, ís julle die nageslag van Abraham en dus erfgename van die belofte!” Galasiërs 3:26-29 (NLV)