Tema: IS DIT WAAR DIT STOP?

Teks: Handelinge 2:24 (NAV)

AAND – 10 FEBRUARIE 2019

MY STORIELYN LEES ANDERS
“God het besluit en dit vooruit bepaal om Hom aan julle uit te lewer, en julle het Hom
deur heidene aan die kruis laat spyker en Hom doodgemaak. Handelinge 2:23 (NAV)
Maar God het Hom van die smarte van die dood verlos en Hom uit die dood laat
opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om Hom gevange te hou. Handelinge 2:24 (NAV)
“God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan; daarvan is ons almal getuies. Hy is
verhoog aan die regterhand van God en Hy het die Heilige Gees wat belowe is, van die
Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat julle nou sien en hoor. Handelinge 2: 32-33 (NAV)
“Die hele Israel moet nou vas en seker weet: God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig
het, Here en Christus gemaak!” Handelinge 2:36 (NAV)

WIL DIE HOOFSTUK AFHANDEL
“Toe die lede van die Joodse Raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande
gekners. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die
heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. “Kyk,” het
hy gesê, “ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand
van God staan.” Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk. Soos een man het
hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle
klere neergesit by ‘n jongman met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig,
het hy geroep: “Here Jesus, ontvang my gees!” Toe het hy op sy knieë neergesak en
hard uitgeroep: “Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!” Met hierdie
woorde het hy gesterwe.” Handelinge 7:54-60 (NAV)
“Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Daardie dag het daar ‘n hewige vervolging
van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges behalwe die apostels is
uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Handelinge 8:1- 2 (NAV)

SEKER MAAR DIE EINDE VAN DIE STORIE…
Godvresende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus
het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat
uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver
as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig.” Handelinge 8:3-4 (NAV)
“Intussen het Saulus soos ‘n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met
die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan” Handelinge 9:1 (NAV)

LEES VERDER, DIT GAAN AAN
“Toe sê die Here vir hom: “Gaan daarheen, want Ek het hom gekies as my werktuig om
my Naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings en ook onder Israel.”
Handelinge 9:15 (NAV)
“Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van
die woorde van die vrou wat getuig het” Johannes 4:39 (NAV)

GEBRUIK DIT AS MEGAFOON
“Hallelujah! Blessed man, blessed woman, who fear GOD, Who cherish and relish his
commandments, Their children robust on the earth, And the homes of the upright—how
blessed! Their houses brim with wealth And a generosity that never runs dry. Sunrise
breaks through the darkness for good people— God’s grace and mercy and justice! The
good person is generous and lends lavishly; No shuffling or stumbling around for this
one, But a sterling and solid and lasting reputation. Unfazed by rumor and gossip, Heart
ready, trusting in GOD, Spirit firm, unperturbed, Ever blessed, relaxed among enemies,
They lavish gifts on the poor— A generosity that goes on, and on, and on. An honored
life! A beautiful life! Someone wicked takes one look and rages, Blusters away but ends
up speechless. There’s nothing to the dreams of the wicked. Nothing.” Psalm 112:1-10
(The Message)