ICU; ICU & ICU.

“INTENCIVE CARE UNIT.”
Die Wortel van Kwale
1 Timoteus 6:10 Want die liefde vir geld is die wortel van alle soorte kwaad. En sommige mense wat geld begeer, het
weggedwaal van die geloof en hulleself met baie ellende deurboor. (NLV).
Filippense 2:3 Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as
homself. (AOV)
Genesis 3:8 En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aandwindjie; en die
mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die HERE God tussen die bome van die tuin. (AOV)

EK SIEN JOU – I-C-U:
Johannes 1:43- Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek; en Hy het Filippus gekry en vir hom gesê: Volg My.
:44 En Filippus was van Betsáida, uit die stad van Andreas en Petrus.
:45 Filippus het Natanael gekry en vir hom gesê: Ons het Hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete
geskrywe het: Jesus, die seun van Josef van Nasaret.
:46 En Natanael sê vir hom: Kan daar uit Nasaret iets goeds wees? Filippus antwoord hom: Kom kyk.
:47 Daarop sien Jesus Natanael na Hom toe kom en sê van hom: Hier is waarlik ‘n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie.
:48 Natanael sê vir Hom: Waarvandaan ken U my? Jesus antwoord en sê vir hom: Voordat Filippus jou geroep het toe jy
onder die vyeboom was, het Ek jou gesien.
:49 Natanael antwoord en sê vir Hom: Rabbi, U is die Seun van God, U is die Koning van Israel. {AOV}

HOE SIEN EK JOU?
Matteus 22:36 “Leermeester,” vra hy, “wat is die belangrikste opdrag in die wet van Moses?”
37 Jesus se antwoord was: “‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele
verstand.’ 38 Dit is die eerste en belangrikste opdrag. 39 Die tweede, ewe belangrike opdrag is: ‘Jy moet jou naaste
liefhê soos jouself.’ 40 Al die ander vereistes van die wet en die profete berus op hierdie twee gebooie.” En Jesus- Hoe sien Jesus jou?
{Luk 5:31-32} – Markus 2:17 En toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie,
maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. {AOV}
Mat 9:12 Maar toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is.
Mat 9:13 Maar gaan leer wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie; want Ek het nie gekom om
regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.{AOV}

I-C-U : “In Christ Unite!!”
Johannes 17:20 Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo
Johannes 17:21 dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat
die wêreld kan glo dat U My gestuur het.
Johannes 17:22 En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is.
Johannes 17:23 Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die wêreld kan weet dat U My
gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het. {AOV}

Positief of Negatief:
Gen 11:6 En die HERE sê: Daar is hulle nou een volk en het almal een taal! En dit is net die begin van hulle
onderneming: nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie.
Act 2:1 En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.