Tema:  ‘HOE HOOR EK?”                                                  Reeks: Die Berge Roep

Teks: Johannes 1:1 9 (Die Boodskap)                               Oggend – 25 Aug 2019

 BERGE ,BELOFTES & GEBED

 

““Dít moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig; hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie; hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af.” 2 Timoteus 3:1-5 (NAV)

HOE HOOR EK SY STEM? HOE WEET EK?

 

“If people can’t see what God is doing, they stumble all over themselves; But when they attend to what he reveals, they are most blessed.” Proverbs 29:18 (The Message)

 

HY PRAAT MET ALMAL VAN ONS

 

“Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit ‘n vreemde volg nie maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie.” Johannes 10:3-5 (NAV)

My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg My. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie.” Johannes 10:27-28 (NAV)

 

‘N WAARSKUWING

 

““Niemand steek ‘n lamp op en maak dit dan met iets toe of sit dit onder ‘n bed nie. Inteendeel, hy sit dit op ‘n staander sodat die mense wat binnekom, die lig kan sien. Daar is niks geheim wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en aan die lig sal kom nie. “Pas dus op hoe julle luister, want wie het, vir hom sal daar nog meer gegee word, maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy dink dat hy het, weggevat word.” Lukas 8:16-18 (NAV)

“Gaan verslaan nou vir Amalek. Jy moet alles wat hy het, om die lewe bring. Jy mag jou oor hom nie ontferm nie. Jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigling, bees en skaap, kameel en donkie.” 1 Samuel 15:3 (NAV)

Saul en die manskappe het Agag gespaar en ook die mooiste kleinvee en beeste, die vetstes, en die lammers en alles wat mooi was. Saul-hulle wou dit alles nie om die lewe bring nie. Al die vee wat swak en waardeloos was, het hulle wel van kant gemaak. Toe het die woord van die Here tot Samuel gekom: “Ek is bedroef daaroor dat Ek Saul koning gemaak het, want hy het van My af weggedraai en nie my opdragte uitgevoer nie.” Samuel was ontsteld en hy het die Here die hele nag om uitkoms gesmeek.” 1 Samuel 15:9-11 (NAV)

 

“Maar julle wat van die Here afvallig geword het, julle wat my heilige berg vergeet het, julle wat vir die afgod Gad offermaaltye hou, wyn inskink vir die afgod Meni, Ek gaan julle straf met die dood, julle sal almal inmekaarsak en doodgesteek word, omdat julle nie geantwoord het toe Ek geroep het nie, nie geluister het toe Ek gepraat het nie. Julle het gedoen wat verkeerd is in my oë, julle het gekies vir wat My nie aanstaan nie.” Jesaja 65:11-12 (NAV)

“Hy het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie, nóg deur drome, nóg deur die urim, nóg deur profete. Saul het toe vir sy amptenare gesê: “Soek vir my ‘n dodebesweerster sodat ek haar kan gaan raadpleeg.” Sy amptenare het vir hom gesê: “Daar is ‘n dodebesweerster in En-Dor.” 1 Samuel 28:6-7 (NAV)

Wie nie meer na die woord van die Here luister nie se gebede beteken niks nie.” Spreuke 28:9 (Die Boodskap)

HOE KAN EK SY STEM VIR MY LEWE HOOR?

 

“Die Woord, deur wie ons God leer ken, was reg aan die begin reeds daar. Die Woord was by God en die Woord was God.” Johannes 1:1 9 (Die Boodskap)

“Ek is verstandiger as al die ou mense omdat ek u Woord in my hart wegbêre.” Psalms 119:100 9 (Die Boodskap)