Tema: “HOE BLY ONS GELOWIG IN HIERDIE TYD?” Reeks: IN HIERDIE TYD
Teks: Hebreërs 12:1-3 (NAV) Oggend – 8 Sept 2019

HIERDIE TYD…

“Dít moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig; hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie; hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af.” 2 Timoteus 3:1-5 (NAV)

Filippense 4:6-9 (NAV)

“Hou moed en wees dapper! Moenie bang wees nie, moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, julle nie alleen laat nie.” Deuteronomium 31:6 (NAV)

ONS SOEK SEKERHEID, ONS WÍL GLO!

“Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is: die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.” Hebreërs 11:1, 3 (NAV)

DEURBRAAK? WIL SIEN!

Toe vra ek: “Tot wanneer, Here?” En Hy het geantwoord: “Totdat die stede verwoes en sonder inwoners is, totdat die huise verlate is en die land in ‘n puinhoop omskep is, totdat Ek, die Here, die mense ver weggevoer het, en die land heeltemal verlate is. Selfs al is daar net ‘n tiende oor, sal die land nog verder verwoes word. “Maar soos van ‘n akkerboom of ‘n terpentynboom ‘n stomp bly staan wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land ‘n stomp oorbly: die gewyde geslag.” Jesaja 6:9-13 (NAV)

DINGE WAS ÓÓK SO, IN DAARDIE TYD

“Ek het gesmag na die hulp van die Here.” Psalms 40:2 (NAV)

Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was ‘n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom.” Hebreërs 11: 6-8 (NAV)

“Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die Jode het toe weer klippe opgetel om Hom te stenig,” Johannes 10:28, 31 (NAV)

Hy het na my toe afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slymerige modder, my op ‘n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my ‘n nuwe lied in die mond gelê, ‘n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en Hom die eer toebring, hulle sal op die Here vertrou! Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot duister magte en tot mense wat hulle met skyngode ophou nie Psalms 40:2-5 (NAV)

“As die Here die Almagtige nie ‘n klompie van ons laat oorbly het nie, sou ons soos Sodom geword het, ons sou net soos Gomorra gewees het.” Jesaja 1:9 (NAV)

SY BELOFTE STAAN NOGSTEEDS

“Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, Hy is geduldig met julle, omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie: Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer.” 2 Petrus 3:9 (NAV)

HOE BLY EK GELOWIG?

“Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou Hom voor oë wat so ‘n vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.” Hebreërs 12:1-3 (NAV)

BEWAPEN MET WOORD, WAARHEID, WAPENRUSTING