REEKS: GESLAGSREGISTER

PREEK: DIT IS MAAR ‘N “VAN DER MERWE” DING

‘N NUWE STAMBOOM = NUWE FAMILIE

NUWE FAMILIE = NUWE KULTUUR

 

KULTUUR VAN GEMEENSKAPLIKHEID (SAMEWERKING)

 

En die HERE God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees.  So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Genesis 2:19-20 (AOV)

 

KULTUUR VAN GEHOORSAAMHEID

 

Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet,…Genesis 2:15-16 (AOV)

 

 

KULTUUR VAN GELOOF

 

En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Genesis 3:2-3 (AOV)

 

FAMILIEKULTUUR IS ‘N VERWAGTING, NIE OPSIONEEL NIE

 

Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in My nie vrug dra nie, neem Hy weg; en elke loot wat vrug dra, dié maak Hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het. Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees. Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van My. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee. Dit gebied Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê. Johannes 15:1-17 (AOV)

 

WAT KEER JOU?

 

  • Would you be found ready for Christ at his second appearing — your loins girded — your lamp burning — yourself bold, and prepared to meet him? Then do not linger! . . .
  • Would you enjoy strong assurance of your own salvation, in the day of sickness, and on the bed of death? — Would you see with the eye of faith heaven opening and Jesus rising to receive you? Then do not linger!
  • Would you be useful to the world in your day and generation? — Would you draw men from sin to Christ, adorn your doctrine, and make your Master’s cause beautiful and attractive in their eyes? Then do not linger!
  • Would you help your children and relatives towards heaven, and make them say, “We will go with you”? — and not make them infidels and despisers of all religion? Then do not linger!
  • Would you have a great crown in the day of Christ’s appearing, and not be the least and smallest star in glory, and not find yourself the last and lowest in the kingdom of God? Then do not linger!
  • Oh, let not one of us linger! Time does not — death does not — judgment does not — the devil does not — the world does not. Neither let the children of God linger. (Holiness, 193)

 

Links: