Tema: ELKE DRUPPEL TEL

Teks: Eksodus 14:26-30 (NAV)

Oggend – 10 Februarie 2019

MOONTLIK TRAUMATIES
“Maar die Here het vir Moses gesê: “Steek jou hand uit oor die see sodat die water oor die
Egiptenaars, oor hulle strydwaens en bemanning kan stroom.” Eksodus 14:26 (NAV)
Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy
bodem en die Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug: die Here het hulle deur die
see laat meesleur. Eksodus 14:27 (NAV)

 

WAT WIL JY SIEN WANNEER JY TERUGKYK?
Toe die water terugstroom, was die strydwaens en bemanning, die hele leërmag van die
farao wat agter die Israeliete aan die see in is, tóé onder die water. Daar het nie een van
hulle oorgebly nie.” Eksodus 14:28 (NAV)
Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen
ons wees?” Romeine 8:28 (NAV)
“Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante
van hulle soos ‘n muur gestaan. Die Here het Israel daardie dag gered van Egipte, en die
Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand sien lê. Toe Israel sien hoe kragtig die
Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontsag vir Hom vervul.” Eksodus 14:29-30(NAV)
“Die Here het vir Samuel gesê: “Hoe lank gaan jy nog oor Saul treur nadat Ek hom as
koning oor Israel verwerp het? Maak ‘n horing vol olie en gaan na Betlehem toe! Ek stuur
jou na Isai toe, want onder sy seuns sien Ek vir My ‘n koning.” 1 Samuel 16:1 (NAV)

 

DRUPPEL VIR DRUPPEL
“Maar Hy sê vir Samuel: “Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want
Ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens
kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike.” 1 Samuel 16:7 (NAV)
Samuel het die horing met olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die Gees van die Here
het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na
Rama toe teruggegaan.” 1 Samuel 16: 13 (NAV)
“Ek sal ook sorg dat die Egiptenaars goed doen aan hierdie volk van My, sodat, as julle
uiteindelik wegtrek, julle nie met leë hande sal gaan nie. Elke vrou moet van haar buurvrou
of in die huis waar sy werk, silwer- en goue goed sowel as klere eis. Laat julle seuns en
dogters dit dan as buit uit Egipte uit wegdra.” Eksodus 3:21-22 (NAV)
“Maar een van die soldate het met ‘n spies in sy sy gesteek, en daar het dadelik bloed en
water uitgekom.” Johannes 19:34 (NAV)

HOE KAN EK DIT KRY, BELEEF?