Tema:  MOENIE BANG WEES NIE                                               Reeks: Emosies

Teks:  1 Petrus 5:7 (NAV)                                                             Aand  4 Aug 2019

 

VREES

“EK KAN NIE WAG NIE” vs “WAT AS?”

“Toe Jesus in die skuit klim, het sy dissipels Hom gevolg. Skielik het daar ‘n hewige storm op die see losgebars, sodat die golwe oor die skuit geslaan het. Maar Jesus het geslaap.” Matteus 8:23-24 (NAV)

“Hulle kom toe en maak Hom wakker en sê: “Here, red ons! Ons vergaan!” Hy sê vir hulle: “Waarom is julle bang, kleingelowiges?” Daarna het Hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek, en dit het doodstil geword.” Matteus 8:25-26 (NAV)

“Die mense het hulle verwonder en gesê: “Watter soort mens is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?” Matteus 8:27 (NAV)

“Hulle is met groot ontsag vervul en het vir mekaar gesê: “Wie kan Hy tog wees dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam?” Markus 4:41 (NAV)

MÉÉR OORWELDIGEND

 

“Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan.” Matteus 10:28 (NAV)

““Is twee mossies nie vir ‘n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies.” Matteus 10:29-31 (NAV)

MOENIE BANG WEES NIE!

 

“Net daarna het Jesus sy dissipels in die skuit laat klim om solank voor Hom uit te vaar na die oorkant toe terwyl Hy nog eers die mense huis toe laat gaan.” Matteus 14:22 (NAV)

“Met dagbreek die volgende môre het Hy op die see na hulle toe aangeloop gekom.” Matteus 14:25 (NAV)

“Toe sy dissipels Hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê: “Dis ‘n spook!” Van angs het hulle hard begin skreeu.” Matteus 14:26(NAV)

 

HOE KAN EK WEET?

HULLE WAS NIE MEER BANG NIE

 

“Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.” 1 Petrus 5:7 (NAV)

“Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.” Psalms 23:4 (OAV)