Tema: EK KAN DIT RUIK! NUWE JAAR

Teks: Matthéüs 6:33 (AOV)

Oggend – 13 Januarie 2019

HIERDIE JAAR GAAN / MOET ANDERS WEES
“’n Mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop.” Spreuke 16:9 (NAV)
“Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng?” Matteus 6:27 (NAV)
“Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom
gesê: “Ek is God die Almagtige. Lewe naby My en wees opreg!” Genesis 17:1 (NAV)
“Die Engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: “Die Here is by jou, dapper
man!” Maar Gideon het vir die Engel gesê: “Ekskuus, Meneer, maar as die Here by ons is,
waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons
voorvaders ons vertel het toe hulle gesê het: ‘Het die Here ons nie uit Egipte bevry nie?’
Nou het die Here ons in die steek gelaat: Hy het ons oorgegee in die mag van die
Midianiete.” Rigters 6:12-13 (NAV)

EK KAN DIT RUIK!
“Hy het nader gekom en hom gesoen, en toe hy die reuk kry van die klere wat Jakob
aanhet, het Isak hom geseën en gesê: “Kyk, die reuk van my seun is soos die veld se reuk,
die veld wat deur die Here geseën is.” Genesis 27:27 (NAV)
“Toe die engel by haar kom, sê hy: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou.” Lukas 1:28 (NAV)

“en toe raak die Engel van die Here met die punt van die stok in sy hand aan die vleis en
die brood. ‘n Vuur het uit die rots uit opgevlam en die vleis en die brood verteer. Daarna is
Hy van Gideon af weg. Gideon het besef dat dit die Engel van die Here was, en hy het
uitgeroep: “Ag, Here my God, ek het die Engel van die Here van aangesig tot aangesig gesien!” Rigters 6:21-22 (NAV)

DIT IS ‘N BELOFTE
“Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle
bygevoeg word.” Matthéüs 6:33 (AOV)

HOE DOEN EK DIT? HOE WEET EK?
“EN Hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy dissipels het
Hom gevolg. En toe Hy op die plek kom, sê Hy vir hulle: Bid dat julle nie in versoeking kom
nie.” Lukas 22:39-40 (AOV)
“EN Hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in die gebed tot God
deurgebring. En toe dit dag geword het, het Hy sy dissipels na Hom geroep en twaalf van
hulle uitgekies, wat Hy apostels genoem het:” Lukas 6:12-13 (AOV)