TEMA:  DIE TEOLOGIE VAN KLIP

TEKS VERS:  Eks 17:6                                                                                                                   OGGEND: 1 Sept 2019

In die begin het GOD die hemel en die aarde geskape. Gen. 1:1

HOEKOM IS KLIPPE DAN BELANGRIK?

‘n Land waarin jy brood sonder skaarste sal eet, waarin niks jou sal ontbreek nie; ‘n land waarvan die klippe yster is, en uit die berge waarvan jy koper sal uitkap; Deut 8:9

BYBELSE KLIPPE

Daarop kom hy by ‘n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap op dié plek. Gen 28:11

Toe staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het, en rig dit as ‘n gedenksteen op; en hy het olie daaroor uitgegiet. Gen:28:18  (Lees Gen 28:22)

Neem vir julle uit die volk twaalf manne, uit elke stam een man, en gee hulle bevel en sê: Neem vir julle vandaar, uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vas bly staan het, twaalf klippe en bring dit saam met julle deur en sit dit neer op die slaapplek waar julle vannag gaan oorbly.  Josua 4:2&3

sodat dit ‘n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê: Wat beteken hierdie klippe vir julle? Josua 4:6 ( Lees Josua 4:7-9)

KLIPPIES IN DIE SKOEN:

Jesus sê vir hulle: Het julle nooit in die Skrifte gelees nie: Die steen wat die bouers verwerp het, dit het ‘n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë? Mat 21:42

SLAAN DIE ROTS!

Kyk, Ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan; dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uit kom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel. Eks 17:6

maar hulle het aangehou roep en sê: Kruisig, kruisig Hom! Lukas 23:21

SLAAN DIE ROTS WEER???

Daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots twee maal met sy staf; en daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het en hulle vee. Num 20:11

HOE SLAAN ONS DIE ROTS””?

As julle My liefhet, bewaar my gebooie. Joh 14:15

Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het. Joh 14:23 & 24

HIER IS DIE GELEENTHEID.

Want Hy sal oorgelewer word aan die heidene en bespot en mishandel word, en op Hom sal gespuug word; en nadat hulle Hom gegésel het, sal hulle Hom doodmaak; en op die derde dag sal Hy opstaan. Lukas 18:32 & 33

En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie. Joh 6:35

Jesus antwoord en sê vir haar: As jy die gawe van God geken het en geweet het wie Hy is wat vir jou sê: Gee vir My water om te drink, sou jy Hom gevra het en Hy sou vir jou lewende water gegee het. Joh 4:10