Tema: NIE ‘N GEVANGENE NIE

Teks: Handelinge 27:35-36 (NLV)

Oggend – 4 November 2018

DINGE VERANDER VINNIG
“die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die
vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die
skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.” Hebreërs 12:2 (NAV)
“Net daarna het die Gees Hom weggevat die woestyn in, waar Hy veertig dae lank
gebly het en deur die Satan versoek is. Jesus was daar saam met die wilde diere, en
die engele het Hom versorg.” Markus 1:12-13 (NAV)

 

WILDERNES
“Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van
die evangelie bevorder het.” Filippense 1:12 (NAV)
“Dit het daarop uitgeloop dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef dat dit
ter wille van Christus is dat ek ‘n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers
ook in hulle vertroue op die Here gesterk, en hulle waag dit al hoe meer om die woord
van God onbevrees te verkondig. Daar is wel party wat Christus verkondig omdat
hulle jaloers op my is en iets teen my het, maar ander doen dit met opregte
bedoelings.” Filippense 1:13-15 (NAV)

 

NIE ‘N GEVANGE NIE
“Vir ’n lang tyd het niemand sy mond aan kos gesit nie. Uiteindelik het Paulus tussen
hulle gaan staan en gesê: “Manne, julle moes na my geluister het en nie van Mooi
Hawens in Kreta af weggevaar het nie. Dan sou ons hierdie ramp en skade gespaar
gewees het. En nou vra ek julle: Hou moed! Daar sal verseker geen lewensverlies
onder julle wees nie; net die skip sal tot niet gaan.” Handelinge 27:21-22 (NLV)
“Paulus sê toe vir die offisier en sy soldate: “As hierdie matrose nie aan boord bly nie,
kan julle nie gered word nie.” Handelinge 27:31 (NAV)
“Hulle het almal moed geskep en self ook begin eet. Ons was altesaam twee honderd
ses en sewentig mense aan boord.” Handelinge 27:36-37 (NAV)

 

 

DIT IS TYD
“Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk
van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie
tevergeefs is nie.” 1 Korintiërs 15:58 (NAV)
Nadat hy dit gesê het, het hy brood gevat, God voor almal gedank, ’n stuk afgebreek
en begin eet. Hulle het toe almal moed geskep en self ook begin eet. Handelinge
27:35-36 (NLV)