Tema: “JAMMER, EK WIL NIE HUIL NIE”

Teks: Johannes 19:25-27 (NAV) WRLS –

AAND – 7 Oktober 2018

 

EMOSIES IS ‘N VREEMDE DING
“Julle mag nie agter ander gode aan loop uit die gode van die volke wat rondom julle is
nie — want die Here jou God is ’n jaloerse God by jou — sodat die toorn van die Here
jou God nie teen jou ontvlam en Hy jou van die aarde verdelg nie.” Deuteronómium
6:14-15 (OAV)

 

WAT VAN “COWBOYS”?
“Toe Jesus na die baie mense kyk, het Hy ontroerd geraak oor hulle seerkry en
weerloosheid. Hulle was soos skape sonder ’n wagter. Daarop sê Hy vir sy dissipels:
“Die oes is groot, maar die werkers is min.” Matteus 9:36-37 (NLV)
“Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien
ween, het Hy geweldig bewoë geword in sy gees en Hom ontstel en gesê: Waar het
julle hom neergelê? Hulle sê vir Hom: Here, kom kyk. Jesus het geween.” Johannes
11:33-36 (OAV)

 

ONS vs. JESUS?
• Begrawe die gevoel
• Vervang dit wat weg is / verloor het
• Tyd sal genees
“En op daardie oomblik het daar ‘n haan gekraai. Toe val dit Petrus by wat Jesus
gesê het: “Voordat die haan kraai, sal jy My drie maal verloën.” En hy het buitentoe
gegaan en bitterlik gehuil.” Matteus 26:75 (NAV)

 

DIT IS ‘n SEËN
Die Jode sê toe: Kyk, hoe lief Hy hom gehad het!” Johannes 11: 36 (OAV)
“Toe Hy naderkom en die stad voor Hom sien, het Jesus oor die stad begin huil.” Lukas 19:41 (NLV)
“Jesus vra hom die derde keer: “Simon seun van Johannes, het jy My lief?” Petrus het
bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: “Het jy My lief?”, en hy
antwoord Hom: “Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet.” Hy sê toe vir hom: “Laat
my skape wei.” Johannes 21:17 (NAV)

 

HOE MOET ONS DIT HANTEER?
• Voel / Beleef & wys dit
• Vat dit stadig en reflekteer
• Laat God toe om te genees
“By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die
vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die
dissipel vir wie Hy baie lief was, wat by haar staan, sê Hy vir haar: “Daar is u seun.”
Daarna sê Hy vir die dissipel: “Daar is jou moeder.” Van daardie oomblik af het die
dissipel haar in sy huis geneem.” Johannes 19:25-27 (NAV)